piątek, 30 marzec 2018 16:02

Metody stabilizacji nasypów

Skarpy, wały i nasypy mogą tracić swoją stateczność, co powoduje osuwanie się mas ziemnych. Jest to wynikiem przekroczenia wytrzymałości gruntu na ścinanie wzdłuż powierzchni poślizgu. Siły, które powodują osuwanie się mas ziemnych to siły grawitacyjne pochodzące od ciężaru samego gruntu, jak i ewentualnej zabudowy oraz siły hydrodynamiczne, wywołane przepływem wody przez grunt. Jakie są przyczyny powstawania osuwisk i jak stabilizuje się skarpy, wały i nasypy?

 

Przyczyny powstawania osuwisk

Osuwiska powstają przede wszystkim wtedy, gdy następuje upad warstw gruntów albo pojawiają się spękania skał, które są zgodne z kierunkiem zbocza – może się tak dziać zarówno w przypadku zboczy naturalnych, jak i sztucznych. Osuwiska mogą także powstawać na skutek podmyć, czy podkopania nasypu, czy po prostu na skutek obciążenia go konstrukcją. Kolejna przyczyna to wypełnienie wodą szczelin albo spękań oraz wypór wody i ciśnienie spływowe, powstające na skutek nagłego obniżenia się poziomu wody powierzchniowej – mówi nam przedstawiciel firmy Geotest Zakład Robót Geologiczno-Inżynieryjnych z siedzibą w Tychach.

Nasypy mogą się też osuwać, gdy grunt nasiąknie wodą na skutek silnych opadów deszczu. Grunt wówczas może pęcznieć, co zmniejsza jego wytrzymałość na ścinanie. Naturalne zbocza i nasypy mogą wietrzeć i tym samym się rozluźniać, czy zmieniać swoją strukturę pod wpływam przemarzania i odmarzania. Ostatnia przyczyna powstawania osuwisk, o której warto wspomnieć, to po prostu niewłaściwy projekt nakładu, czy nachylenia nasypu lub skarpy wykopu.

Jak stabilizuje się nasypy, by nie powstawały osuwiska?

Metody stabilizacji nasypów i skarp wykopów to zagadnienie bardzo szerokie. Stosowane są konstrukcje odwadniające w różnych formach, przypory dociążające i filtracyjne, konstrukcje oporowe, zbrojenie gruntu za pomocą kotew biernych (gwoździowanie), czy zabezpieczanie nasypów geotekstyliami. Najciekawsza metoda, którą udało nam się znaleźć, to iniekcyjna stabilizacja nasypów, wałów i skarp specjalnymi środkami wiążącymi. Otwory iniekcyjne o małej średnicy likwidują pustki, które mogą powstawać za konstrukcjami. To rozwiązanie bardzo przydatne w sytuacjach, gdy za murami budynków krąży woda. Są one narażone na zniszczenie wskutek korozji – zniszczenie, które jest trudne do zauważenia z zewnątrz. Mieszaniny używane do stabilizacji skarp, czy nasypów, które charakteryzuje wysoka zawartość spoiw mineralnych, dodatkowo powodują, że konstrukcje lepiej łączą się z górotworem. Warto też dodać, że iniekcyjne pale zbrojone wykorzystywane są również do wzmocnienia posadowienia oraz konstrukcji mostów.

Technologia

  • 1