środa, 30 listopad 2022 12:43

Kiedy możliwe jest unieważnienie małżeństwa?

Unieważnione małżeństwo - jaka jest procedura? Unieważnione małżeństwo - jaka jest procedura? unplash

Zdarza się, że z określonych przyczyn zapada decyzja o zakończeniu relacji małżeńskiej, co w standardowych okolicznościach oznacza złożenie pozwu rozwodowego.

Czasami jednak przy zawieraniu związku małżeńskiego zachodzą pewne okoliczności, które nie zgadzają się z obowiązującymi przepisami prawa. Jakie są uzasadnione powody, aby unieważnić małżeństwo? Przeczytasz o tym w naszym artykule.

Unieważnione małżeństwo - procedura

Aby małżeństwo zostało unieważnione, należy sprowadzić je na drogę sądową. W tym celu należy wnieść pozew do sądu okręgowego. Osoba pozwana jest zobowiązana do odpowiedzenia na pozew we wskazanym terminie. W innym wypadku zapadnie zaoczny wyrok na niejawnym posiedzeniu sądu. W dalszej kolejności obie strony postępowania zostaną poinformowane o terminie rozprawy. Gdy już do niej dojdzie, partnerzy muszą zostać wysłuchani. Następnie sąd dokonuje przeprowadzenia dowodów w sprawie. Ostatnim etapem jest wydanie wyroku, od którego można odwołać się do sądu apelacyjnego. Nie zawsze jednak jest możliwe unieważnienie, w takim przypadku konieczny może okazać się rozwód. Więcej informacji na temat rozwodu znajdziesz pod adresem: https://smadwokaci.pl/rozwod-poznan/.

Małżeństwo kościelne – czy może być unieważnione? 

W odniesieniu do ślubu kościelnego przeprowadzenie wyżej wskazanej procedury nie jest możliwe. Ważnie zawarte małżeństwo jest nierozerwalne, ale istnieją określone przypadki, które dają jasny dowód na istnienie przeszkód do jego zawarcia. Dopiero w sytuacji, gdy zostanie stwierdzona wada udzielonego sakramentu, może ruszyć proces uznający małżeństwo za nieważne.

Przesłanki unieważnienia małżeństwa

Katalog powodów, które umożliwiają unieważnienia małżeństwa, został zawarty w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Poniżej przedstawiamy najczęstsze przypadki, które pozwalają wystąpić z wnioskiem o unieważnienie. 

  • Wiek - osoba, która nie ukończyła 18 lat, nie może wejść w związek małżeński. Dopuszcza się jednak możliwość, aby w wyjątkowych okolicznościach za zgodą sądu doszło do zawarcia małżeństwa przez osobę, która ukończyła 16 lat. Aby dopuścić taką ewentualność, z sytuacji musi jasno wynikać, że ślub ma na celu dobro założonej rodziny. 
  • Ubezwłasnowolnienie - ten, kto jest całkowicie ubezwłasnowolniony, nie może zawrzeć związku małżeńskiego. Małżeństwo nie może zostać unieważnione wyłącznie w sytuacji, gdy doszło do uchylenia ubezwłasnowolnienia. 
  • Zaburzenia psychiczne - w przypadku niedorozwoju umysłowego lub wystąpienia choroby psychicznej, uzyskuje się zgodę na unieważnienie małżeństwa. Do uznania ślubu dochodzi tylko wtedy, gdy stan zdrowia jednej ze stron nie zagraża dobru ich relacji, ani przyszłemu potomstwu i nie ma mowy o ubezwłasnowolnieniu któregoś z partnerów. 
  • Bigamia - pozostawanie we wcześniej zawartym związku małżeńskim jest jasną przesłanką do unieważnienia małżeństwa. Z wnioskiem może wystąpić każda ze stron, jeśli w takim działaniu widzi prawny interes. 
  • Pokrewieństwo i powinowactwo - w przypadku, gdy małżeństwo zostanie zawarte pomiędzy osobami spokrewnionymi ze sobą w linii prostej, może dojść do unieważnienia małżeństwa. Taka sama reguła tyczy się powinowactwa, a więc stosunku między jednym z małżonków a członkiem rodziny drugiego z partnerów. 
  • Wady zgody małżeńskiej - mówimy o niej w momencie zawarcia małżeństwa z osobą, która nie była świadoma aktu przyjęcia sakramentu lub nie znała jego skutków. Takie powody dają realną podstawę do ubiegania się o unieważnienie małżeństwa. Wśród możliwych do zaistnienia okoliczności zalicza się: stosowanie bezprawnych gróźb jednej ze stron lub osoby trzeciej, błąd w kwestii tożsamości drugiego partnera oraz braki w świadomości. 

 Kiedy możliwe jest unieważnienie małżeństwa?

 Kiedy możliwe jest unieważnienie małżeństwa?