wtorek, 14 marzec 2017 14:34

Dochodzenie roszczeń należnych pracownikowi przez sprawnego adwokata

Trudy dnia codziennego powodują stres i niepokoje, które często są jeszcze zaostrzane nieprzyjemnymi konfliktami z rodziną lub z pracodawcą, gdy brakuje sił i pomysłów na rozwiązanie konfliktów ludzie udają się po fachowe porady do kancelarii prawnej.

Wsparcie ze strony dobrego adwokata jest przydatne przy rozstrzyganiu wielu trudnych spraw, które dla przeciętnego człowieka są niezrozumiałe a przepisy prawa zbyt zawiłe.

Trudna sytuacja na rynku pracy, powoduje, że niektórzy pracodawcy nadużywają swoich praw i nie wypełniają obowiązków wobec pracowników, przy tym w rażący sposób unikają zaspokojenia ich roszczeń. Zgłaszając się do kancelarii prawnej klientowi zostaje przydzielony adwokat biegły w prawie pracy, który potrafi skutecznie dochodzić praw oszukanych pracowników.

Roszczenia dochodzone przez adwokatów na rzecz poszkodowanych pracowników

-Nieuprawnione zwolnienie z pracy bez podania przyczyny – domaganie się ponownego przywrócenia na zajmowane stanowisko pracy.
-Niezgodne z obowiązującym prawem pracy wypowiedzenie umowy o pracę – domaganie się odszkodowania z tego tytułu.
-Stosowanie mobbingu w miejscu pracy skutkujące utratą zdrowia – domaganie się odszkodowania za straty moralne poniesione wskutek upokarzania i zdrowotne np. choroba depresyjna.
-Dyskryminacja objawiająca się różnymi warunkami wynagrodzenia przy wykonywaniu tego samego zakresu obowiązków w stosunku do niektórych pracowników – domaganie się odszkodowania za niezgodne z prawem pracy działania, skutkujące utratą należnych dochodów.
-Nie wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy – domaganie się odszkodowania za nie wywiązanie się przez niego z obowiązku określone w kodeksie pracy a skutkujące dla pracownika problemami z potwierdzeniem u innego pracodawcy poprzedniego zatrudnienia i utraceniem możliwości zatrudnienia i oczekiwanymi dochodami.

Powodów dochodzenia swoich praw przez pracowników od pracodawców jest wiele, ponieważ uchybień powstaje coraz więcej, poszkodowane osoby korzystając z porad prawnych udzielanych przez adwokatów, nie odstępują od dochodzenia swoich roszczeń. Adwokat podejmujący się reprezentowania pokrzywdzonego pracownika, zapoznaje się z dokumentacją dostarczoną przez niego, dokonuje analizy i sporządza pisma procesowe w celu uzyskania dla klienta oczekiwanych rozstrzygnięć. Zdarza się, że adwokat staje się negocjatorem między pracownikiem a pracodawcą, który aby polubownie załatwić sprawę decyduje się wypłacić należne odszkodowanie lub wynagrodzenie.

Udając się do kancelarii prawnej, można również skorzystać z pomocy adwokata w innych sprawach takich jak trudny rozwód z agresywnym małżonkiem lub sprawy karne gdzie oskarżony potrzebuje dobrego obrońcy.

Styl życia

  • 1