czwartek, 07 luty 2019 10:27

Jak rozliczyć deklarację PIT-36L

PIT-36L, czyli rozliczenie podatkiem liniowym, jest dostępne dla osób rozliczających przychody z działalności gospodarczej bądź z działów specjalnych produkcji rolnej.

 

Wyboru tej metody opodatkowania należało dokonać do 20 stycznia 2018 roku, a jeśli działalność rozpoczęła się w ciągu roku podatkowego, to termin wyboru ustalony jest na dzień poprzedzający rozpoczęcie działalności – nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszych przychodów.

Kiedy należy rozliczyć PIT-36L

PIT-36L należy rozliczyć do 30 kwietnia – jeśli dzień ten wypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, to termin przesuwa się na kolejny dzień roboczy. Zeznanie to składają wyłącznie podatnicy, którzy wybrali taką formę rozliczania podatku dochodowego od swoich dochodów. Podstawę do rozliczenia stanowi dochód, będący różnicą między wysokością przychodu a kosztami jego uzyskania. Podatek liniowy opłaca się w przypadku, gdy w PIT-36 wysokie przychody i niskie koszty spowodowałyby konieczność wybrania stawki 32% - do dochodów, których suma nie przekracza kwoty określonej przepisami.

Jeśli podatnik w roku podatkowym świadczył usługi na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy w ramach spółdzielczego stosunku pracy lub stosunku pracy i uzyskał z takiej działalności przychody, to musi on rozliczyć się za pomocą deklaracji PIT-36.

Co należy ująć w deklaracji PIT-36L?

Opodatkowanie liniowe nie pozwala na rozliczenie przychodów z innej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych. Rozliczenie to jest stosowane do całości przychodów, które są opodatkowane w ramach działalności gospodarczej. W przypadku, gdy podatnik rozlicza się na podstawie PIT-36L, może on w deklaracji ująć także dodatkowe informacje, jak np. niepobrany podatek ryczałtowy z kapitałów pieniężnych.

Ponadto w tego rodzaju deklaracji można umieścić zryczałtowany podatek obliczony od dochodów, jakie zostały uzyskane poza granicami Polski, np. z tytułu pożyczek czy inwestycji. Bardzo ważne jest także wykazanie w rozliczeniu kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego, pochodzącego z dochodu z remanentu likwidacyjnego dotyczącego prowadzonej przez podatnika działalności.

Biznes

  • 1