sobota, 11 kwiecień 2015 11:30

Ocena ryzyka krajów oraz klimatu biznesowego

Poprawa oceny ryzyka krajowego jest w coraz większym stopniu dostrzegana w krajach rozwiniętych, w których w 2015 r. spodziewany jest wzrost (+2,1 proc.). Strefa euro, na której sytuację gospodarczą największy wpływ mają Niemcy i Hiszpania, notuje dwie pozytywne zmiany - minimalny wzrost w Holandii i Belgii.

W krajach rozwijających się obserwowane zmiany są jednak bardzo różne (prognoza wzrostu gospodarczego obniżona do 4,2 proc.). Brazylia i Ekwador zostają umieszczone na negatywnej liście obserwacyjnej, a ocena klimatu biznesowego w Rosji ulega obniżeniu.

 

Ocena Belgii i Holandii podniesiona do A2, co potwierdza poprawę koniunktury w strefie euro

Podwyższona ocena Belgii i Holandii do A2 idzie w ślad za podobną oceną Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Austrii w 2014 r., a także Portugalii na początku 2015 r. To potwierdza stopniowy powrót wzrostu w strefie (szacowany przez Coface na +1,3 proc. w 2015 r. wobec +0,9 proc. w 2014 r.).

Do wzrostu w obu tych krajach przyczyniły się wydatki gospodarstw domowych, eksport i inwestycje, zarówno w Belgii, jak i Holandii. Liczba upadłości firm spada. W Belgii sytuacja polityczna ustabilizowała się, a rząd belgijski skoncentrował się na konsolidacji fiskalnej. W Holandii na początku roku można było zauważyć wzrost zaufania wśród firm budowlanych, co odpowiada wzrostowi cen nieruchomości (+3,6 proc. w styczniu 2015 r., w porównaniu z niskim poziomem w 2013 r.).

 

Spadki w Ameryce Łacińskiej

W krajach rozwijających się widoczne są rozbieżne tendencje.

Faworytem, jeżeli chodzi o dobre wieści, jest Tunezja– w której do oceny B dołączyła też pozytywna prognoza – a także Kambodża, której rating wzrósł do C.

-W Tunezji klimat biznesowy poprawił się pod koniec transformacji politycznej i raczej nie mogą mu zagrozić ataki terrorystyczne. W 2015 r. spodziewane jest w Tunezji ożywienie wzrostu (+3 proc.), który ma się zwiększyć o pół punktu procentowego w porównaniu z 2014 r., a to dzięki wzrostowi produkcji rolnej i wzmocnieniu aktywności ekonomicznej w sektorze przemysłowym. Kraj ten skorzysta też znacząco na poprawie koniunktury międzynarodowej, m.in. na niskich cenach ropy naftowej i poprawie sytuacji gospodarczej w Europie, będącej jego głównym kierunkiem eksportowym. Turystyka prawdopodobnie ucierpi na krótkookresowym zagrożeniu bezpieczeństwa.
-Kambodża nadal znajduje się na ścieżce wzrostu. Jej aktywność gospodarcza jest stabilna, przy wzroście PKB o ponad 7 proc. od 2011 r. wspieranym przez sektor turystyczny i siłę eksportu tekstyliów oraz uprzywilejowany dostęp do krajów UE, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne nadal rosną dzięki przenoszeniu do tego kraju chińskich i wietnamskich zakładów, jak również przedsiębiorstw opartych na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, powstających w ramach projektów infrastruktury energetycznej.

Na kraje Ameryki Łacińskiej poważny wpływ wywarł brak stabilizacji gospodarczo-politycznej, w tym pogorszenie sytuacji surowców i spadek popytu ze strony Chin. Wenezuela i Argentyna, ciężko dotknięte w 2014 r. dużym zewnętrznym ryzykiem braku płynności, nie są jedynymi krajami, które na tym ucierpiały. Oceny – A4 dla Brazyliii B dla Ekwadoru– poddane zostały weryfikacji z perspektywą negatywną.

-W Brazylii perspektywa poprawy koniunktury w 2015 r. wydaje się mało prawdopodobna (przy prognozie wzrostu -0,5 proc.) ze względu na spadek wydatków konsumenckich i inwestycji. Przemysł będzie nadal cierpiał z powodu braku infrastruktury i wykwalifikowanej siły roboczej przy wysokim ryzyku niedoborów wody i możliwym ograniczaniu dostaw energii elektrycznej. Przemysł motoryzacyjny odczuje spowolnienie gospodarcze w Argentynie, będącej jego głównym rynkiem zbytu, a sektor budowlany i działalność zagranicznego przemysłu naftowego również przypuszczalnie ucierpią z powodu spadku inwestycji spowodowanego skandalem korupcyjnym wokół firmy Petrobras.
-Ekwador, zaraz po Wenezueli, został w regionie najbardziej dotknięty spadającą ceną ropy naftowej. Jego deficyt budżetowy powiększa się, a wzrost uległ znacznemu spowolnieniu (do 1,5 proc. w 2015 r. w porównaniu z 3,8 proc. w 2014 r.). Utrzymanie przez ten kraj stabilności fiskalnej wymagałoby ustanowienia ceny baryłki ropy naftowej na poziomie 120 USD. Dolaryzacja gospodarki utrudnia dewaluację w celu uzdrowienia finansów publicznych. Eksport innych produktów poza ropą naftową, w szczególności do Europy, jest również mniej konkurencyjny.


Rosyjskie otoczenie biznesowe słabsze niż kiedykolwiek

Obniżeniu ratingu tego kraju do C w październiku 2014 r. ocena Rosji ponownie uległa obniżeniu, tym razem w odniesieniu do jej klimatu biznesowego. Otoczenie biznesowe, obecnie z oceną ratingową C, jest niesprzyjające i cierpi ze względu na szczególnie rażące niedociągnięcia w zakresie braku ochrony praw własności. Do tego obniżenia przyczyniło się słabe zarządzanie i brak transparentności w przedsiębiorstwach, jak również nałożone w 2014 r. sankcje komplikujące działalność przedsiębiorstw w niektórych branżach. Dla przypomnienia: Rosja znajduje się na 176. miejscu (na 215) według wskaźników Banku Światowego pod względem korupcji, co stanowi stale obecny słaby punkt tego kraju.

 

OCENY RYZYKA KRAJÓW prowadzone przez Coface określają średni poziom zaległości płatniczych przedsiębiorstw w danym kraju w ramach realizowanych przez nie krótkoterminowych transakcji handlowych. Ocena nie dotyczy długu publicznego. Aby określić ryzyko danego kraju, Coface analizuje łącznie perspektywy gospodarcze, polityczne i finansowe kraju, doświadczenia Coface nt. zachowań płatniczych firm oraz klimat dla biznesu. Ratingi są przedmiotem regularnej aktualizacji, co najmniej raz na kwartał, w trakcie komitetów ratingowych kraju, kiedy to specjaliści rozpatrują zmiany indywidualnie dla każdego przypadku. Oceny przyznawane są 7-stopniowej skali: A1, A2, A3, A4, B, C, D (zgodnie ze wzrostem ryzyka).

 

OCENY:

A1 stabilna sytuacja ekonomiczna i polityczna w kraju, niewielkie ryzyko niewypłacalności

A2 pogorszona sytuacja ekonomiczna i polityczna w kraju, niewielkie ryzyko niewypłacalności

A3 pogorszona sytuacja ekonomiczna wpływająca na pogorszenie zachowań płatniczych firm możliwe znaczne opóźnienia w płatnościach), niewielkie ryzyko niewypłacalności

A4 wyższe ryzyko niewypłacalności, ale wciąż na poziomie akceptowalnym

B niestabilna sytuacja kraju, złe zachowania płatnicze, wyższe ryzyko niewypłacalności

C zła sytuacja ekonomiczna i polityczna kraju, wysokie ryzyko niewypłacalności

D bardzo zła sytuacja ekonomiczna i polityczna kraju oraz bardzo wysokie ryzyko wystąpienia niewypłacalności.

Obserwowane pozytywne zmiany skutkują umieszczeniem kraju na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym i dodaniem do oceny +
Obserwowane negatywne zmiany skutkują umieszczeniem kraju na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym i dodaniem do oceny –

 

Obraz3

OCENA KLIMATU BIZNESOWEGO dokonywana przez Coface jest częścią składową ogólnej oceny ryzyka krajów i jest publikowana wraz z nią. Stanowi pomiar dostępności i rzetelności danych na temat przedsiębiorstw i ochrony prawnej wierzycieli przy uwzględnieniu jakości otoczenia instytucjonalnego. Ocena otoczenia biznesowego danego kraju dokonywana jest w siedmiostopniowej skali: A1, A2, A3, A4, B, C i D, przy czym oceny malejące odpowiadają większemu ryzyku, tak jak oceny ryzyka krajowego.

 

Obraz4

Biznes

  • 1