poniedziałek, 14 sierpień 2023 16:16

Restrukturyzacje - klucz do przetrwania przedsiębiorstw w kryzysie

Restrukturyzacje Restrukturyzacje mat,prasowe

W obliczu trudności finansowych przedsiębiorcy często znajdują się w sytuacji, w której ich firma staje się niewypłacalna lub zagrożona niewypłacalnością. W takich przypadkach skutecznym sposobem radzenia sobie z tym problemem jest przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego. Głównym celem restrukturyzacji jest uniknięcie upadłości poprzez wypracowanie rozwiązania dla trudnej sytuacji dłużnika, we współpracy z jego wierzycielami. Kluczowym elementem tego procesu jest zawarcie układu restrukturyzacyjnego, który następnie jest zatwierdzany przez sąd.

Doradztwo restrukturyzacyjne - wsparcie w przeprowadzaniu firm przez proces restrukturyzacji

Restrukturyzacje są drugą szansą dla przedsiębiorstw znajdujących się w kryzysie, w przeciwieństwie do ogłoszenia upadłości. Od stycznia 2016 roku, gdy weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne, firmy mają możliwość złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, jeśli istnieje ryzyko niewypłacalności wobec obecnych lub przyszłych wierzycieli. Jeśli Twoja firma stoi w obliczu niewypłacalności, warto skorzystać z usług kancelarii, która oferuje profesjonalne doradztwo restrukturyzacyjne.

Na czym polegają restrukturyzacje i kogo dotyczą?

Postępowanie restrukturyzacyjne dotyczy zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i spółek handlowych oraz wspólników spółek osobowych. Nawet fundacje prowadzące działalność gospodarczą mogą poddać się restrukturyzacji.

Warto podkreślić, że możliwość rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego nie zależy od winy dłużnika w powstaniu stanu niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością. Przedsiębiorcę uważa się za niewypłacalnego, gdy utracił zdolność do regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, natomiast przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością to taki, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Kancelarie doradców restrukturyzacyjnych specjalizujące się w restrukturyzacji są niezastąpionym wsparciem dla przedsiębiorców. Współpraca z taką kancelarią pozwala na skorzystanie z różnorodnych kompetencji, które są niezbędne do skutecznego przeprowadzenia procesu.

Kancelaria będzie odpowiedzialna za opracowanie strategii restrukturyzacyjnej, przygotowanie niezbędnych dokumentów prawnych, negocjacje z wierzycielami oraz reprezentację przed organami państwowymi.

Czym jest układ w restrukturyzacji?

Układ jest kluczowym elementem procesu restrukturyzacji firm. To specyficzne porozumienie zawierane pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami, które ma na celu uregulowanie trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

W ramach układu restrukturyzacyjnego mogą być zawarte różnorodne ustalenia mające na celu zmianę warunków spłaty zobowiązań dłużnika. Oto niektóre z możliwych rozwiązań uwzględnianych w układzie:

  • Odroczenie terminu regulowania zobowiązań: Układ może przewidywać przesunięcie terminu spłaty długów, co daje przedsiębiorstwu więcej czasu na uregulowanie zaległości.
  • Rozłożenie zobowiązań na raty: Układ może zakładać podział zadłużenia na części, które będą spłacane w ratach przez określony okres.
  • Konwersja zobowiązań na udziały lub akcje

Układ restrukturyzacyjny ma na celu znalezienie kompromisowego rozwiązania, które umożliwi przedsiębiorstwu uregulowanie swojego zadłużenia i kontynuowanie działalności. Po zatwierdzeniu przez sąd układ staje się obowiązującym porozumieniem pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami, którzy są zobowiązani do przestrzegania ustalonych w nim warunków.

Restrukturyzacje - procedura w rękach doświadczonej kancelarii prawnej

Należy pamiętać, że postępowanie restrukturyzacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ma być prowadzone szybko. Efektywność i szybkość takiego postępowania mają kluczowe znaczenie dla biznesu. Sam proces charakteryzuje się również dużą jawnością i transparentnością, co zapewnia wierzycielom pełną wiedzę na temat stanu postępowania i podejmowanych przez dłużnika decyzji gospodarczych. W obliczu specyfiki regulacji prawnych niezbędne jest wsparcie doświadczonych licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych.