czwartek, 19 wrzesień 2019 12:32

Księgowość a rachunkowość – podstawowe różnice

Księgowość Warszawa Księgowość Warszawa

Rachunkowość i księgowość są definicjami często używanymi zamiennie.

Dla wielu przedsiębiorców nie ma między nimi szczególnej różnicy – jest to podejście błędne, ponieważ księgowość a rachunkowość to nie to samo.

Owszem, dotyczą tej samej dziedziny, ale obejmują różne kwestie. Jakie? O tym poniżej.

Błędne utożsamianie obu tych pojęć dotyczy również nazewnictwa biura księgowego i rachunkowego – chociaż często nazywane są przemiennie, to jednak są to dwa odmienne podmioty.

Księgowość i rachunkowość – czy to to samo?

Dla przeciętnego przedsiębiorcy księgowość i rachunkowość to dwa terminy o tej samej definicji. Wynika to głównie z niewiedzy, braku doświadczenia i powszechnym stosowaniu ogólników. Nie oznaczają tego samego – to fakt. Są jednak ze sobą powiązane, ponieważ mają związek z tą samą dziedziną.

Księgowość – co to takiego?

Zacznijmy więc od księgowości. Stanowi ona pojęcie węższe, ponieważ jest tylko jedną z elementów, na które składa się rachunkowość. Jest systemem rejestracyjnym, który odpowiada za zapis każdych działań gospodarczych mające miejsce w przedsiębiorstwie. Musi zawierać wszystko, co zostało kupione, sprzedane, wykorzystane w celach marketingowych, a także przeznaczone w formie pensji pracowników. Dzięki spisowi możemy zobaczyć, ile pieniędzy zostało pochłoniętych przez podatki.

Wśród najważniejszych zadań, jakie posiada księgowa w firmie wymienić można prowadzenie ksiąg rachunkowych, katalogowanie dokumentów firmy, przeprowadzanie wyceny pasywów i aktywów oraz tworzenie zestawień sald i obrotów. Głównym celem księgowości jest gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie wszystkich danych na temat każdego zdarzenia gospodarczego.

Oprócz wymienionych wyżej obowiązków istnieje jeszcze wiele bardziej złożonych czynności. Między innymi są nimi składanie deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych firmy, weryfikacja dowodów księgowych (pod względem legalności i prawidłowości), sporządzanie sprawozdań finansowych oraz nadzorowanie prawidłowości rozliczeń z instytucjami publicznymi.

Podsumowując, księgowość to niejako system informacyjny, dzięki któremu możemy utworzyć liczbowy przepływ wartości między podmiotami.

Rachunkowość

Wiemy co to księgowość, pora więc na rachunkowość. Jak już wcześniej zostało to wspomniane, księgowość jest tylko jedną z części rachunkowości. Dlatego też to drugie jest dużo bardziej złożone i składa się z wielu elementów. Jest sformalizowanym systemem ewidencji zdarzeń gospodarczych, które dotyczą danej jednostki gospodarczej (firmy, itp.). Oprócz tego gromadzi, przetwarza i prezentuje dane, by na ich podstawie podjąć decyzję w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej.

Mówiąc prościej to dziedzina, która przy użyciu wspomnianych metod identyfikuje zdarzenia wpływające na finanse danego przedsiębiorstwa. Pokazuje realną sytuację majątkową i finansową firmy.

Z racji, że jest to system niejednolity, można go podzielić na różne działy. Są nimi księgowość, sprawozdawczość finansowa i kalkulacja (rachunek i analiza kosztów). Wśród odmian rachunkowości z kolei można wymienić rachunkowość finansową, podatkową, bankowo-budżetową i zarządczą. Od ostatniego czasu mówi się również o rachunkowości komputerowej i kreatywnej.

Istnieją zasady rachunkowości, które zapewniają przejrzystość, prawidłowość i terminowość dostarczanych informacji. Należą do nich między innymi ostrożność, wierny i rzetelny obraz (zasada memoriałowa i kontynuacji działania), wyższość treści nad formę, podwójny zapis oraz współmierność przychodów i kosztów.

Biznes

  • 1