czwartek, 05 wrzesień 2019 09:39

Na czym polega księgowość fundacji stowarzyszeń?

Księgowość fundacji Księgowość fundacji

Nawet stowarzyszenia i fundacje zobowiązane są do prowadzenia księgowości dostosowanej do własnego statutu.

Obowiązek prowadzenia księgowości przez organizacje pożytku publicznego (OPP) dotyczy nawet sytuacji kiedy jedynym dochodem są składki członkowskie.

Biuro rachunkowe z Białegostoku a księgowość dla fundacji

Fundacje i stowarzyszenia, tak jak inne podmioty gospodarcze, muszą przesłać do Urzędu Skarbowego coroczne sprawozdanie finansowe. Warto wiedzieć, że księgowość fundacji może być pełna, uproszczona lub w postaci uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Biuro rachunkowe z Białegostoku zajmuje się wszystkimi rodzajami księgowości prowadzonej dla fundacji i stowarzyszeń. 

Fundacje działają na podstawie ustawy o fundacjach i na podstawie statutu. Same natomiast fundacje podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, a z chwilą kiedy uzyskają wpis stają się osobowością prawną. Z kolei obowiązek prowadzenia przez fundację księgowości wynika z ustawy o rachunkowości. Biuro rachunkowe z Białegostoku poprowadzi księgowość fundacji w taki sposób, że będzie możliwe szybkie rozliczenie otrzymanych dotacji, zdobycie potrzebnych informacji i ocena rentowności podmiotu. 

 Fundacja musi działać na zasadach jasno określonych w statucie. Wynika stąd, że uzyskiwane dochody powinny być wykorzystywane na pokrycie bieżących kosztów działalności. Według ekspertów księgowość fundacji powinna być prowadzona dwojako. Jako księgowość dla działalności statutowej oraz jako księgowość dla działalności gospodarczej. Biuro rachunkowe z Białegostoku poprowadzi oba rodzaje księgowości. 

Jakie rodzaje kosztów fundacji rozliczy biuro rachunkowe z Białegostoku?  

Fundacja musi, w ramach swojej działalności, wykazać wszystkie zdarzenia finansowe wpływające na jej funkcjonowanie. Księgi rachunkowe fundacji muszą wykazać przychody z działalności statutowej jak i działalności gospodarczej oraz koszty wykonania zadań statutowych i wartości sprzedanych towarów i usług. Do pełnego rozliczenia konieczne jest uwzględnienie kosztów statutowych i administracyjnych. Do kosztów statutowych należy wynagrodzenie pracowników, zużycie materiałów i energii, podatki, opłaty i inne koszty. Z kolei kosztami administracyjnymi są materiały biurowe, koszty remontów, koszty sprzątania. Biuro rachunkowe z Białegostoku zajmie się wszystkimi rodzajami kosztów i pomoże je usystematyzować. 

Jak rozliczyć stowarzyszenie? 

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Może być ono zarejestrowane lub niezarejestrowane. To pierwsze podlega zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym, z kolei drugie nie wymagają rejestracji w KRS, a tym samym nie posiadają osobowości prawnej. Stowarzyszenia są jednak zobowiązane do składania corocznego sprawozdania finansowego. Musi być ono sporządzone do 31 marca, zatwierdzone do końca czerwca i w ciągu 10 dni od zatwierdzenia złożone w Urzędzie Skarbowym. Nowelizacja ustawy o rachunkowości w 2016 roku mówi o tym, że niewielkie stowarzyszenia są zobowiązane tylko do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (są zwolnione z obowiązku składania sprawozdań). Takie stowarzyszenie musi jednak spełnić szereg wymogów, mianowicie: 

  • całkowity dochód musi wynieść do 100 000  rocznie, 
  • stowarzyszenie nie może mieć statusu organizacji pożytku publicznego,
  • stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej. 

Biuro rachunkowe z Białegostoku pomoże skorzystać z wyżej wymienionych ułatwień, a więc złożyć pismo do Urzędu Skarbowego do 31 stycznia. Warto wiedzieć, że raz złożony dokument obowiązuje cały czas. 

Biznes

  • 1